ลงทะเบียน

ข้อมูลส่วนตัว


ข้อมูลที่ทำงาน

ประเภทบุคคลกร

วันที่เริ่มปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการณ์
ยินยอมให้เก็บข้อมูล